Rajshahi Collection points


Binodpur 5323 - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Binodpur Bazar Dist.Rajshahi.
Mochmoil bazer - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Mochmoil Dist. Rajshahi
Mollaparahat - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Sathbaria Dist. Rajshahi
Mougachi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Maugachi Dist. Rajshahi
Puthia - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Puthia Dist. Rajshahi
Rajabari - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Rajabari Dist. Rajshahi
RAJSHAHI BRANCH - BRAC Bank
177, Kumarpara, ghoramara, Boalia, Rajshahi
Rakub Aloknogar - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Goalkandi Dist. Rajshahi
Rakub Bagha - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Bagha Dist.Rajshahi
Rakub Bhobanigonj - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Bhabaniganj Dist. Rajshahi
Rakub Binodpur - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Binodpur Bazar Dist.Rajshahi.
Rakub Borgachi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Borgachi Dist. Rajshahi.
Rakub Daukandi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Daukandi Dist. Rajshahi
Rakub Durgapur - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Durgapur Dist Rajshahi
Rakub Godagari - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Godagari Dist. Rajshahi
Rakub Greater Road Kajihata - Bangladesh Krishi Bank Valtari
GPO, Rajshahi
Rakub Hujuripara - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Darusha Dist-Rajshahi
Rakub Kakonhat - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Kakanhat Dist. Rajshahi,
Rakub Kaliganjhat - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Saranjai Dist. Rajshahi
Rakub Kamargaon - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Kamargoan Dist. Rajshahi
Rakub Kharkhari - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Parila Dist-Rajshahi
Rakub LPO, Rajshahi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Sopura Dist.Rajshahi.
Rakub Mochmoil bazer - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Mochmoil Dist. Rajshahi
Rakub Mohonpur - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Mohonpur Dist. Rajshahi
Rakub Mollaparahat - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Sathbaria Dist. Rajshahi
Rakub Mougachi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Maugachi Dist. Rajshahi
Rakub Pachandar - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Krishnapur Dist.Rajshahi
Rakub Poba - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Sopura Dist.Rajshahi.
Rakub Puthia - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Puthia Dist. Rajshahi
Rakub Rajabari - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Rajabari Dist. Rajshahi
Rakub Rajshahi - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O.Ghoramara Dist.Rajshahi.
Rakub Sardah - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Sardah Dist.  Rajshahi
Rakub Shikdari Bazar - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Kamarbari Dist. Rajshahi
Rakub Tanore - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Tanore Dist. Rajshahi
Sardah - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Sardah Dist.  Rajshahi
Shikdari Bazar - Bangladesh Krishi Bank Valtari
P.O. Kamarbari Dist. Rajshahi