Rahim Yar Khan Collection points


Shahi Road - MCB Islamic Bank (MIB)
Shahi Road, Firdous Market, Rahim Yar Khan