Rahim Yar Khan Collection points


Rahim Yar Khan - Bank of Punjab (BOP)
Khewat No. 314/313, Khatooni No. 649, Shahbazpur Road, Rahim Yar Khan
Shahi Road - MCB Islamic Bank (MIB)
Shahi Road, Firdous Market, Rahim Yar Khan